ทสจ.นราธิวาส รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส (ทสจ.นราธิวาส) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ รับสมัครบัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2566

ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส (ทสจ.นราธิวาส) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเฟือน
ไม่สมประกอบ
-ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
-ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในจังหวัดที่ประกาศรับสมัครหรือจังหวัดที่ใกล้เคียง
-จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา
-สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office (Word , excel , Power point) ได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เนื่องจากการปฏิบัติงานในพื้นที่อาจมีภาระงานที่ต้องเก็บข้อมูลเป็นจํานวนมาก)
-มีคุณสมบัติอื่นตามที่หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการกําหนดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ เช่น สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 28 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"