สพป.นราธิวาส เขต 2 รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 24 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป.นราธิวาส เขต 2) รับสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 (สพป.นราธิวาส เขต 2) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
รายละเอียดตําแหน่งและคุณสมบัติตําแหน่งครูผู้ช่วย
1.การศึกษาปฐมวัย 10 อัตรา
2.การประถมศึกษา 3 อัตรา
3.คณิตศาสตร์ 2 อัตรา
4.ภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
5.ภาษาไทย 1 อัตรา
6.วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
7.ศิลปศึกษา 1 อัตรา
8.ดนตรีสากล 1 อัตรา
9.นาฏศิลป์ 1 อัตรา

คุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

-ปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูสังกัด สพฐ.เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตาม ที่ กค.ศ. กําหนด
-หากปริญญาตรีอื่นที่มิใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา ก.ค.ศ. ต้องรับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งข้าราชการครู สังกัด สพฐ. เท่านั้น และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดขั้น (หลักสูตร 5 ปี) หมายถึงปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสําทรับตําแหน่ง

-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรองเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกทีประกาศรับสมัครทั้งนี่ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย กรณีทีผู้สมัครนําหลักฐานการศึกษามาใช้สมัครสอบแข่งขันฯ ทีมิได้ระบูสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกทิศึกษาไว้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6ว 31 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ.ดวนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานทีครุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ และในวันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร ตามคําสังมหาเถรสมาคม เรือง ห้ามภิกษุ สามเณร เรียนวิชาชีพ หรือสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ สัง ณ วันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2538

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมรวมผึ้ง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 รับสมัครวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"