กรมการขนส่งทางบก รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 9 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2566

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นิติกร 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักจัดการกองทุน 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.เจ้าพนักงานกองทุน 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าหน้าที่กองทุน 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

6.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com/ รับสมัครบัดนี้ถึง 10 สิงหาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"