กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-20 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบก เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

2.เจ้าพนักงานขนส่ง 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชา ที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน (อาคาร 10) ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] รับสมัครวันที่ 8-20 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"