สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รับสมัครวันที่ 18-20 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. ๓) ขึ้นไป
-มีใบประกาศนียบัตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง/ ๓๗๒ ชั่วโมง / ๘๐๐ ชั่วโมง ของสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง หรือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทย

หลักฐานที่ต้องนํามายื่นในวันสมัคร
-รูปถ่าย ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป
-สําเนาบัตรประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
-สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
-วุฒิการศึกษา (Transcript) จํานวน ๑ ฉบับ
-มีใบประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๓๐ ชั่วโมง/ ๓๗๒ ชั่วโมง/๘๐๐ ชั่วโมง ของสภาการแพทย์แผนไทยรับรอง/ ใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการนวดไทย จํานวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ
อัตราเงินเดือนจ่ายตามที่รับบริการ ในอัตรา ๑๔๐ บาทต่อราย (กรณีมีการประคบสมุนไพร)
หรือ ๑๑๒ บาทต่อราย (กรณีไม่มีการประคบสมุนไพร)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ รับสมัครวันที่ 18-20 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"