สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุลูกจ้าง

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มกราคม 2567

ประกาศสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยผู้ประสานงานกํากับและประเมินผลโครงการกองทุนโลกด้านมาลาเรีย 1 อัตรา
-เพศชาย
-มีสัญชาติไทย
-มีอายุไม่เกินสี่สิบปี
-วุฒิปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟื้นเฟือนไม่สมประกอบ
-ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทยสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลทุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทําความผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ชั้น 3 อาคารศรีฟ้า 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รับสมัครบัดนี้ถึง 16 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"