โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลยะลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 6 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่าง ๆ เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทําหัตถการต่างๆ เพื่อให้มีจํานวนเพียงพอตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
-ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในการทํางานหัตถการต่าง ๆ โดยอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาทีให้บริการกับผู้ป่วยที่มารักษาโรคทางช่องปากต่าง ๆ เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด
-ร่วมทีมทันตแพทย์ หรือเจ้าพนักงานงานทันตสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล และติดตามการรักษาโรคทางช่างปากในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์
-ดูแล บํารุงรักษา ทําความสะอาดและจัดเก็บเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ทางการแพทย์ในคลินิกทันตกรรมหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน เพื่อให้มีสภาพคงทนตามมาตรฐานที่หน่วยงานกําหนด
-สรุปสถิติรายงานผู้เข้ารับบริการประจําวัน เดือน ปี เพื่อนําข้อมูลประกอบการพัฒนางานด้านบริการ
-ติดต่อประสานงานอํานวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ เช่น ติดตามผลการถ่ายภาพรังสีทางช่องปาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการกับประชาชน
-ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านทันตกรรมกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลยะลา หรือจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองมายังที่อยู่ดังต่อไปนี้ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลยะลา (เอกสารสมัครงาน) 152 ถนนสิโรรส ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 9500 รับสมัครวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"