โรงพยาบาลยะลา รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

โรงพยาบาลยะลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

ประกาศโรงพยาบาลยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทัศนมาตร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทัศนมาตร สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบวิชาชีพโรคศิลปะอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

3.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์

4.พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลยะลา รับสมัครวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร 1 , 2 , 3


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"