การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาล 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ

2.บุคลากร 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.บุคลากร 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-หากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่  pwarecru[email protected] รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"