ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 รับสมัครจ้างเหมาบริการ

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครวันที่ 16-27 กันยายน 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ตํากว่า 25 ปืบริบูรณ์
-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
-มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเป็นระบบ
-ต้องมีผู้ค้าประกันเป็นข้าราชการระดับขํานาญงานหรือเทียบเท่าขึ้นไป (กรณีที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว)
-อื่น ๆ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาฯ ฯลฯ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 12 รับสมัครวันที่ 16-27 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"