เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 11 อัตรา

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 19-30 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย) 1 อัตรา
-มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชา ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูในสาขาวิชาเอก
-ภาษาไทย
-การสอนภาษาไทย
-วิธีสอนภาษไทย
-ภาษาและวรรณคดีไทย
-ภาษาและวัฒนธรรมไทย
-วรรณคดีไทย
-ไทยคดีศึกษา
-ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-ไทยศึกษา
-วิชาเอกอื่นที่เกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทย ที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

2.ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

3.ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้อง สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

4.พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
-มีความรู้ความเหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่
-ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2)
-มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.คนงาน 1 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากรทางการศึกษา ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครวันที่ 19-30 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"