สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 9-13 มกราคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติงานที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลาจังหวัดยะลา) 1 อัตรา
-ปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุมและดำเนินให้เป็นไปตามกฏหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร หรือศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานวิจัย งานแผนงาน และการติดตามประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ดีรับมอบหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 9-13 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"