ศูนย์วิจัยยางสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกจ้างเหมา 2 อัตรา

ศูนย์วิจัยยางสงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานการเกษตร 2 อัตรา
-เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
-ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าด้านการเกษตรตามที่กพ. รับรอง
-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
-มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความคล่องตัว มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร ด้านการประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สุขภาพแข็งแรง เรียบร้อยประพฤติตนเหมาะสมกาลเทศะ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสมกับลักษณะงานที่จ้าง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ แผนกบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยยางสงขลา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รับสมัครวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"