มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างมหาวิทยาลัย 7 อัตรา

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 7 อัตรา รับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการ (สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
-เป็นผู้มีประสบการณ์การทํางานด้าน Infographic

2.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา สาขาวิชานิเทศศาสตร์
-มีประสบการณ์การทํางานด้านโสตทัศนศึกษา

3.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา) 2 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ให้แนบหลักฐาน)

4.นักวิชาการ (สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

5.เจ้าหน้าที่บริหารงาน (สังกัดฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใด ๆ

6.นักวิชาชีพ (สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง) 1 อัตรา
-สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยาจุลชีววิทยา เคมี เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และความปลอดภัย
-หากมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่ง หรือภาระงานด้านการควบคุมคุณภาพน้ําประปา คุณภาพน้ําดื่ม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th หรือ www.tsu.ac.th รับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

ประกาศรับสมัครใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"