คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงาน 23 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 23 อัตรา รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาล (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา) 8 อัตรา
-เพศหญิง หรือเพศชาย ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์)
หรือเป็นผู้ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในสาขาดังกล่าว ปีการศึกษา 2564 หากผ่านการคัดเลือกจะได้
รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิการศึกษา
-ไม่เป็นผู้ตั้งครรภ์ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 17 มีนาคม – 22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

2.พยาบาล (ปฏิบัติหน้าที่ประจําหน่วยรังสีรักษาและมะเร็งวิทยา) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์)
และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

3.พนักงานเปล (ปฏิบัติงานที่หน่วยขนย้ายผู้ป่วย) 7 อัตรา
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ หรือในวันหยุดราชการได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 2 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

4.พนักงานช่วยการพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) หลายอัตรา
-เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจําตัวและโรคติดต่อใดๆ
-มีความเสียสละและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
-มีความเข้าใจและพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านบริการผู้ป่วย
-มีความกระตือรือร่นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 14 มีนาคม – 29 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

5.บุคลากร (ปฏิบัติงานที่หน่วยสรรหาคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 1 อัตรา
-เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์รัฐศาสตร์การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
-สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office (Excel, Word, Power point, Access) ได้อย่างคล่องแคล้ว
-สามารถนํา Technology มาประยุกต์ใช้ในการทํางานได้อย่างดี
-มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสาร และติดต่อประสานงานได้อย่างดี
-มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative) สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์หรือใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการประกาศ
รับสมัครงานได้
-มีความสามารถเชิงคิดวิเคราะห์ ละเอียดรอบคอบ มีไหวพริบดี และมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้อย่างดี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ ถึงระดับดี
-หากมีประสบการณ์ในสายงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

6.นักกายภาพบําบัด (ปฏิบัติงานที่ศูนยืบริการพิเศษศรีเวชวัฒน์และหน่วยกายภาพบําบัด)
สังกัดสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต (กายภาพบําบัด)
-สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจําตัวและโรคติดต่อใดๆ
-มีความตระหนักในการรักษาจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพและคํานึงถึงสิทธิของผู้ป่วย
-สามารถทํางานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพและผู้อื่นได้
-มีทักษะการเป็นผู้นํา อดทน ใจเย็น เสียสละ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
-มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล้ว ร่างกายแข็งแรง
-สามารถตัดสินใจ แก่ปัญหาเฉพาะหน้าได้
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

7.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ปฏิบัติงานที่หน่วยเวชนิทัศน์ งานเวชนิทัศน์และการจัดประชุม) 1 อัตรา
-เพศชายหรือเพศหญิง เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา, เทคโนโลยีทางการศึกษา
สื่อสารมวลชน, ศิลปศึกษา, วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เวชนิทัศนื), ออกแบบนิเทศศิลป์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-จะต้องมีความรู้ความชํานาญในการใช้คอมพิวเตอร์พีซี, แมคอินทอชและสามารถใช้โปรแกรม
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Pro, Adobe Illustrator, Final Cut Pro X, DVD Studio Pro ในระดับที่สามารถใช้งานได้ดี
-สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจําตัวและโรคติดต่อใด ๆ
-มีความเสียสละ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

8.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) สังกัดฝ่ายบริการพยาบาล 1 อัตรา
-เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
-มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถอ่านออก-เขียนได้
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 22 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

9.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานที่สาขาวิชารังสีวิทยา) 1 อัตรา
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

10.เจ้าหน่าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย) 1 อัตรา
-เพศหญิงหรือเพศชาย เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
-อายุระหว่าง 23 – 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารและการจัดการ
-มีประสบการณ์การรับเรื่องร่องเรียนในสถานพยาบาล / องค์กรภาครัฐ / องค์กรภาคเอกชน
-สามารถทํางานร่วมกับทีมงานภายใน / ทีมงานภายนอกโรงพยาบาล และเครือข่าย
-มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย และทิศทางการให้บริการของภาครัฐ / ภาคเอกชน
-มีความรู้ ความเข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และงานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
-มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการ และการบริหารงานทั่วไป
-มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
-มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์ป้ญหาต่าง ๆ ได้
-สามารถแก่ไขปญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทั้งเพื่อนร่วมงาน ทีมงาน และผู้มารับบริการมีความมั่นคงทางอารมณ์สูง มีจิตสํานึก และรับผิดชอบในการให้บริการผู้ป่วย
-มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และไม้รังเกียจที่จะไปปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ในที่ต่าง ๆ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสมอภาค มีภาวะความเป็นผู้นํา ทํางานร่วมกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 24 มีนาคม – 15 เมษายน 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"