มอ.ปัตตานี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ รับสมัครวันที่ 1-29 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ช่างประปา 1 อัตรา
-คุณสมบัติด้านการศึกษา ความรู้และประสบการณ์
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาซ่างโยธา ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้า หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาทีเกียวข้องกภับลักษณะงาน หรือ
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานทีจะปฏิบัติไม่ตํากว่า 3 ปี (โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน) หรือ
-สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น และผ่านการอบรมด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานปฏิบัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (โดยมีหนังสือแสดงการผ่านการฝึกอบรม)
-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีความสามารถในการว่ายน้ำได้
-สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และปฏิบัติงานเวรฉุกเฉินประปาในช่วงเวลากลางคืนได้
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น (มีหลักฐานแสดง)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 1-29 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"