โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 5 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครเลือกสรรพนักงาน 5 อัตรา

โรงพยาบาลปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 8-15 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

2.นักกายภาพบําบัด 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบําบัดทางกายภาพบําบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบําบัดของสภากายภาพบําบัด

3.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ
หลายสาขาวิชาดังกล่าว

5.ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 8-15 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"