มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี) รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 1-29 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิทยุ (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-หากเป็นผู้ปฏิบัติงานในงานรักษาความปลอตภัย กองกายภาพและสิงแวดล้อมวิทยาเขตปัดตานีอยู่ ณ วันสมัคร ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และมีคะแนนประเมินผลปฏิบัติงานของปี 2564 ระดับตีมากขึนไป
-มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้กรอกแบบฟอร์มการสมัครงาน และส่งพร้อมหลักฐานทางใปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานี 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 1-29 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"