มอ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานรักษาความปลอดภัย (สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อ) 5 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย และหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ได้รับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (เป็นทหารเกณฑ์) แล้วนําปลดเป็นทหารกองหนุน หรือ
-สําเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (น.ศ.ท.) ไม่ตํากว่า
ขั้นปีที่ 3 หรือ
-ผ่านการเกณฑ์ทหารและสําเร็จการฝึกให้เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบคณะกรรมการกํากับธุรกิจรักษาความปลอดภัยว่าด้วยกําหนดมาตรฐาน
หลักสูตรการรักษความปลอดภัย พ.ศ. 2560- มีประสบการณ์เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรอง

2.พนักงานทําความสะอาดอาคาร (ปฏิบัติงานประจําอาคารเรียนรวม 19) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความสะอาดและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการทําความสะอาดได้เป็นอย่างดิ
-สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้

3.พนักงานทําความสะอาดอาคาร (ปฏิบัติงานประจําอาคารหอพักนักศึกษา 7) 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
-เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร)

4.พนักงานดูแลสนามและสวน 2 อัตรา
4.1.ปฏิบัติงานประจํากองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา
4.2.ปฏิบัติงานประจํากองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง และสายตาไม่บอดสี

การรับสมัครงาน
ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ และจ่าหน้าซองถึง “งานบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี้ 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตําบลรสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 946000” โดยจะยืดวันที่ส่ง (ประทับตรา) ของไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 095-6749919 รับสมัครวันที่ 4-25 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร1ประกาศรับสมัคร2


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"