สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี (ปฏิบัติหน้าที่ประจำตำบลปานันอำเภอมายอ) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-ตําแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจําตําบลปานัน ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลปานันอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ตําแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจําตําบลท่าข้าม ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลท่าข้ามอําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน / ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

2.บัณฑิตแรงงานจังหวัดปัตตานี (และประจำตำบลท่าข้ามอำเภอปะนาเระ) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
-ตําแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจําตําบลปานัน ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลปานันอําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ตําแหน่ง บัณฑิตแรงงานประจําตําบลท่าข้าม ต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในตําบลท่าข้ามอําเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ณ วันที่รับสมัครสอบ
-ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามภูมิลําเนาที่สมัครสอบ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
-มีความสนใจจะเรียนรู้ และมีจิตอาสาสมัครในกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน / ตําบล
-สามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล จัดทําเอกสารแนวทาง/โครงการได้ด้วยตนเอง

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"