โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-15 กันยายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

2.ช่างฝีมือทั่วไป 2 อัตรา
-ผู้สมัครเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างโยธา สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาทาง ช่างโลหะ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างเครื่องกล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาดังกล่าวข้างต้น
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 4-15 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"