โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

โรงพยาบาลระแงะ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา รับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลระแงะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชา ผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี
-มีความรู้ ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปได้ดี
-มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตําแหน่งที่รับผิดชอบ
-มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ทีดี
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่มิได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
-ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสังให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เคยต้องโทษจําคุกโทษคําพิพากษาถึงที่สุด ให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษหรือทําความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

2.พนักงานพิมพ์ 1 อัตรา
-ผู้สมัครเพศหญิง หรือเพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
-อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel, โปรแกรม Word ได้ดี
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"