คณะแพทยศาสตร์ มนร. รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครวันที่ 9-20 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขายื่นที่เกี่ยวข้อง
-เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
-มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตําแหน่ง
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในระดับตีมาก (Microsoft Office)
-มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทํางานในลักษณะการประสานงานและการทํางานเป็นทีม
-มีวินัย ตรงต่อเวลา และทัศนคติที่ดีต่องานราชการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สนง.คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครวันที่ 9-20 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"