กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครพนักงาน 50 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค) 50 อัตรา รับสมัครวันที่ 3-10 เมษายน 2566

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานบริการ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา

2.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

3.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย หรือวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ หรือสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

4.นักพัฒนาสังคม (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

5.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.นครราชสีมา) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

6.นักพัฒนาสังคม (จ.นครราชสีมา) 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อออกแบบสื่อ หรือนำเสนองานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น infographic,vdo
-สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานได้ เช่น Zoom Meeting ,Yotube,Facebook, Google From,Tiktok

7.พนักงานระบบ (จ.นครราชสีมา) 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิทยการคอมพิเตอร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อออกแบบสื่อ หรือนำเสนองานในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น infographic,vdo
-สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานได้ เช่น Zoom Meeting ,Yotube,Facebook, Google From,Tiktok

8.เจ้าพนักงานธุรการ (จ.สุราษฏร์ธานี) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

9.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (จ.สุราษฏร์ธานี) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

10.เจ้าพนักงานพัสดุ (จ.สุราษฏร์ธานี) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

11.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.พิษณุโลก) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

12.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.พิษณุโลก) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาการตลาด หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
-มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เช่น Word,Exel.Power Point ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

13.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.เชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-ผ่านการอบรมหลักสูตรหนวดแผนไทยโดยได้รับวุฒิบัตร หรือประกศนียบัตรทีได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข แนบบมาพร้อมใยสมัคร
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการจัดอบรมและฝึกวิชาชีพด้านสปาความงาม(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

14.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.เชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องการจัดอบรมและฝึกวิชาชีพด้านการตัดผมชาย(หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

15.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.เชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Adobe premiere pro เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น VDO, infographic ,E-Book

16.นักจัดการทั่วไป (จ.เชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

17.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.นนทบุรี) 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

18.นักวิชาการพัสดุ (จ.นนทบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

19.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

20.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานได้ เช่น Zoom Meeting ,Yotube,Facebook, Google From,Tiktok
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

21.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความสามารถในการขับรถยนต์ และ มีใบอนุญาตขับรถยนต์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

22.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
-สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานได้ เช่น Zoom Meeting ,Yotube,Facebook, Google From,Tiktok
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

23.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

24.นักจัดการทั่วไป (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

25.นักวิชาการพัสดุ (จ.ศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

26.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ลำปาง) 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Exel, Power Point, Photoshop ,infographic

27.นักจัดการทั่วไป (จ.ลำปาง) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

28.นักสังคมสงเคราะห์ (จ.ลำปาง) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Exel, Power Point, Photoshop ,infographic

29.นักวิชาการพัสดุ (จ.ลำปาง) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Exel, Power Point, Photoshop ,infographic
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

30.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ลำปาง) 4 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Exel, Power Point, Photoshop ,infographic
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะที่กำหนด (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

31.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จ.ขอนแก่น) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Word, Exel, Power Point, Photoshop ,infographic

32.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ขอนแก่น) 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถนำเทคโนโลยี และดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี

33.นักพัฒนาสังคม (จ.ขอนแก่น) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ.ขอนแก่น) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี สามารถนำเทคโนโลยี และดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี

35.เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (จ.ลำพูน) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
-มีความารู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบาง(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ Online Facebook, ระบบ Zoom Meeting , Google From เป็นต้น

36.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ลำพูน) 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้ารการสอนหลักสูตรการตลาดออนไลน์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความารู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบาง(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

37.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ลำพูน) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
-มีใบประกาศนียบัตรหรือเอกสารรับรองผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตัดผมชายแนบมาพร้อมใบสมัคร
-มีความารู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบาง(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

38.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ลำพูน) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
-มีความารู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบาง(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

39.นักพัฒนาสังคม (จ.ลำพูน) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
-มีความารู้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือกลุ่มเปราะบาง(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ในการปฏิบัติงาน เช่น ระบบ Online Facebook, ระบบ Zoom Meeting , Google From เป็นต้น

40.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (จ.ชลบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หรือสาขางานโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ หรือสาขางานการประกอบอาหาร หรือสาขางานการถนอมและแปรรูปอาหาร
-มีความารู้ในปฏิบัติการสอนหลักสูตรอาหารและโภชนาหาร(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

41.นักวิชาการพัสดุ (จ.ชลบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีความรู้ในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

การรับสมัครงาน
จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รับสมัครวันที่ 3-10 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"