กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครเข้ารับราชการ 9 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 9 อัตรา รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 9 อัตรา
1.สังกัด สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
2.สังกัด สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ (จังหวัดนครราชสีมา) 1 อัตรา
3.สังกัด สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว (จังหวัดพิษณุโลก) 1 อัตรา
4.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (จังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
5.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง (จังหวัดนนทบุรี) 1 อัตรา
6.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดศรีสะเกษ) 1 อัตรา
7.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ (จังหวัดลําปาง) 1 อัตรา
8.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา (จังหวัดขอนแก่น) 1 อัตรา
9.สังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา (จังหวัดชลบุรี) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ หรือทางทาง E-mail [email protected] รับสมัครวันที่ 20 มีนาคม – 10 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"