สพป.ยะลา เขต 2 รับสมัครครูผู้สอน 24 อัตรา

สพป.ยะลา เขต 2 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 14-21 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาประถมศึกษา 1 อัตรา
2.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาปฐมวัย 5 อัตรา
3.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
4.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 4 อัตรา
5.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
6.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
7.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
8.ครูผู้สอนกลุ่มวิชาเกษตร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

1.1.ตําแหน่งครูผู้สอน
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ที่ ก.ค.ศ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย ตามคุณวุฒิ/กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)
-เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพ.ศ. 2565 หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ, หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

1.2.ตำแหน่งครูผู้สอน ศาสนาอิสลาม
-นับถือศาสนาอิสลาม
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีที่ ก.พ. หรือ ที่ ก.ค.ศ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่ง และที่กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย
-มีวุฒิการศึกษาทางศาสนา ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย หรือซานาวียะห์ (ระดับ 10) แต่ไม่ตํากว่าอิสลามศึกษาตอนกลาง หรือมุตตะวัชซีเฏาะฮ์ (ระดับ 7)
-เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพ.ศ. 2565 หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ, หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ที่ยังไม่หมดอายุนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)

1.3.ตําแหน่งพนักงานช่วยสอน
-เป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํากว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร (รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้)

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา รับสมัครวันที่ 14-21 มิถุนายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"