BigC สาขาใหม่ยะลา รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

โอกาสมาแล้ว!!! BigC สาขาใหม่ยะลา (ตลาดเดินเล่น) เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.อาหารสด
2.แคชเชียร์
3.บัญชี
4.ครัวร้อน
5.ซ่อมบำรุง
6.ทรัพยากรมนุษย์
7.จัดเรียงสินค้าทั่วไป
8.ป้องกันการสูญหาย
9.พนักงานขับรถ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
-อายุ 18 – 35 ปี
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัครงาน – BigC สาขายะลา

ดาวน์โหลดใบสมัคร (ตามเอกสารแนบ 1) พรินต์และกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารสมัครงานดังนี้

-รูปถ่ายหน้าตรง 1 หรือ 2 นิ้ว
-สำเนาวุฒิการศึกษา
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8) เฉพาะเพศชาย
-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล ถ้ามี
-สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด_ถ้ามี

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารสมัครงาน ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567 ได้ที่ BigC Mini จำนวน 22 สาขา ในจังหวัดยะลา (ตามเอกสารแนบ 2)

หมายเหตุ
บริษัทฯ จะพิจารณาใบสมัคร และแจ้งกำหนดการนัดสัมภาษณกับผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกบั ตำแหน่ง ภายในวันที่ 20 มกราคม 2567

ประกาศรับสมัคร

BigC สาขาสำหรับส่ง ใบสมครั้งาน (สาขาเปิดใหม่ – ยะลา) ส่ง ใบสมัครได้ภายในวันที่ 14 มกราคม 2567 เท่านั้น


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"