ศวภ.ใต้ รับสมัครเจ้าหน้าทีโครงการ 3 อัตรา

ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ รับสมัครเจ้าหน้าทีโครงการ 3 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2566

ประกาศศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าทีโครงการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการโครงการ 3 อัตรา
-เพศชาย หรือเพศหญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป และ ปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่นสังคมศาสตร์ พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ฯลฯ
-มีความสามารถในการบันทึกข้อมูลงานวิชาการเช่น งานวิจัย การประชุม ฯลฯ
-มีความสามารถในการจัดทําสื่อนําเสนอผลงาน เช่น PowerPoint, Infographics
-มีคอมพิวเตอร์ (notebook) เป็นของตนเองและสามารถนํามาใช้ในการทํางานได้
-มีความสามารถในการประสานงานและการจัดการประชุม
-สามารถทํางานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ เช่น พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้งาย และอดทนในการทํางาน
-ไม่มีโรคประจําตัวที่กระทบต่อการทํางานในสภาพแวดล้อมต่างๆ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-สามารถประจําที่ สํานักงาน ศวภ.ใต้ สาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จํานวน 1 คน และประจําที่ สํานักงาน ศวภ.ใต้ สาขาท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 2 คน

ประวัติและหลักฐานการสมัคร
-ประวัติส่วนตัว (Resume)
-สําเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcrip และ สําเนาใบปริญญาบัตร
-สําเนาบัตรประชาชน
-สําเนาทะเบียนบ้าน
-สําเนาหนังสือรับรองการผ่านงาน หรือการฝึกงาน

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครทางอีเมล์ [email protected] รับสมัครบัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"