โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 2 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 4 กันยายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-กรณีผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้สมัครในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ -กรณีไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ให้สมัครในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี่
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทิดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ปวยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 29 สิงหาคม 4 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"