โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง 26 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน) 26 อัตรา รับสมัครวันที่ 26 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลสงขลา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบํารุง (รายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) 3 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-กรณีผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ให้สมัครในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
-กรณีไม่ผ่านใบประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง ให้สมัครในตําแหน่งนักวิชากาสาธารณสุข
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรี
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) 5 อัตรา
-เพศชาย/หญิง
-ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเท่า
-ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ต้องไม่เป็นผู้สูบบุหรื
-ต้องไม่เป็นวัณโรคและไม่มีสารเสพติด
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เสียสละ และอดทนต่อการปฏิบัติงาน

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566

1.นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานรังสีการแพทย์) (หน่วยที่ 1) 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม) (หน่วยที่ 2) 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 3) 1 อัตรา
4.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด) (หน่วยที่ 4) 1 อัตรา
5.พนักงานรักษาความปลอดภัย (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความปลอดภัย) (หน่วยที่ 5) 1 อัตรา
6.พนักงานเปล (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) (หน่วยที่ 5) 3 อัตรา
7.พนักงานขับรถยนต์ (ปฏิบัติงานหน่วยยานพาหนะ) (หน่วยที่ 7) 1 อัตรา
8.พนักงานบริการ (ช่างไฟฟ้า) (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) (หน่วยที 8) 1 อัตรา
9.พนักงานบริการ (ช่างเครื่องทําความเย็น) (ปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก) (หน่วยที่ 9] 1 อัตรา
10.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานหน่วยรักษาความสะอาด) (หน่วยที่ 10) 3 อัตรา
11.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานบริหารทั่วไป) (หน่วยที่ 11) 3 อัตรา
12.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด) (หน่วยที่ 12) 1 อัตรา
13.พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานศูนย์ประคับประคอง) (หน่วยที่ 13) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัครด้านล่าง

ประกาศรับสมัคร

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2566


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"