อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ

อำเภอเมืองปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ รับสมัครวันที่ 3-5 เมษายน 2566

ประกาศอำเภอเมืองปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลูกจ้างเหมาบริการ (ประจำจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ) 1 อัตรา

-เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
-มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรม Microsoft Word สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรม Microsoft Excel ในการบริหารข้อมูลได้
-มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-ความรู้เกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี งานสำนักงานอำเภอ รับสมัครวันที่ 3-5 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"