สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครสรรหาเลือกสรรพนักงานราชการ 2 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 (สพป.ปัตตานี เขต 2) รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 10-17 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
มีคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
-ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
-ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ภายภาพสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว
-ปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

อนึ่ง กรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ที่มีวุฒิสูงกว่าที่ประกาศรับสมัครหากได้รับการสรรหาและเลือกสรรและสั่งจ้างแล้วจะขอให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าประกาศรับสมัครฯ ไม่ได้

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี รับสมัครวันที่ 10-17 มกราคม 25656

ประกาศรับสมัคร –  ใบสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"