สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือก

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รับสมัครบัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2566

ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การขาย การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส อาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส แห่งที่ 1 ถนนศูนย์ราชการ ตำตบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส รับสมัครบัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"