โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุคิริน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (กลุ่มงานการพยาบาล)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษที่เป็นความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

2.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา (กลุ่มงานจิตเวชเเละยาเสพติด)
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง
-มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
-ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษที่เป็นความผิดลหุโทษ
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
-ไม่เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"