โรงพยาบาลบาเจาะ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

โรงพยาบาลบาเจาะ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลบาเจาะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางที
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าทีความรับผิดชอบและลักษณะงานทีปฏิบั

2.นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลบาเจาะ รับสมัครวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"