โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครพนักงาน

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป รับสมัครวันที่ 18-25 เมษายน 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยครบทั้ง 4 สาขา (สาขาเวชกรรมไทย สาขาการนวดไทย สาขาเภสัชกรรมไทย และสาขาผดุงครรภ์ไทย) หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 18-25 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"