สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือก 24 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 5-12 เมษายน 2566

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นายแพทย์ปฎิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํากว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา

2.เภสัชกรปฎิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชันหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3.นักเทคนิคการแพทย์ปฎิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

4.พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ 16 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชันหนึง

5.แพทย์แผนไทยปฎิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย
ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

6.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฎิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขันสูงเทคนิคเภสัชกรรม

7.เจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรทางการพยาบาล เวชสถิติ ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียนสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ทางเวชระเบียน

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 5-12 เมษายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"