โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา รับสมัครวันที่ 13-17 มีนาคม 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย และเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา : ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสรร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาการบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอื่นที่ ก.พ.กําหนดว่าใช้เบ็น

2.นายช่างเทคนิค(ปฏิบัติงานซักฟอก) 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางข่างยนต์ ทางข่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางข่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากําลัง ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้น

3.พนักงานเปล 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชายและเพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบวิบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับวุฒิไม่ตํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่

4.คนสวน 1 อัตรา
-รับสมัครเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครสอบ เพศชาย
ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 51 พรรษา กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก รับสมัครวันที่ 13-17 มีนาคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"