โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างพัสดุ

โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างพัสดุ (ลูกจ้างรายวัน) รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงพยาบาลสุคิริน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างพัสดุ (ลูกจ้างรายวัน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยทันตกรรม 1 อัตรา
-ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย
-ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
-ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
-ความรู้ที่จําเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
-ทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง ประกอบด้วย
-ทักษะการขับรถยนต์
-ทักษะการซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ และเครื่องมือทันตกรรม
-ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสุคิริน รับสมัครวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"