กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอตากใบ ที่ 5 รับสมัครสมาชิก อส. หลายอัตรา

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอตากใบ ที่ 5 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทประจำกอง (ทดแทนอัตรว่าง) รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน – อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-เพศชาย มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
-มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ไม่น้อยกว่า 180 วัน นับถึงวันรับสมัคร
-มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับภาคบังคับ สําหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่านี้จะนํามาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่มีอยู่ไม่ได้ และผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว
-มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
-ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
-ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด
-ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด
-ไม่เป็นทหาร หรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
-ไม่เป็นผู้ที่มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-เป็นผู้มีความเลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

คุณสมบัติพิเศษ (มีหนังสือรับรองกรณีใดกรณีหนึ่ง) จะมีคะแนนเพิ่มพิเศษในขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์
-บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (แนบเอกสารพร้อมหลักฐาน)
-สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประเภทสํารอง และเคยได้รับการสั่งใช้ปฏิบัติภารกิจ
ของทางราชการ
-ทหารกองหนุน ทหารพราน หรือผู้สําเร็จการศึกษาวิชาทหาร (รด.) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องสำนักงานออกหนังสือผ่านแดน ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รับสมัครวันที่ 25-29 เมษายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"