การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน 480 อัตรา รับสมัครวันที่ 15-28 ตุลาคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สังกัดฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
1.พนักงานการเดินรถ 6 (พนักงานควบคุมการเดินรถ) 5 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

2.พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) 264 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

3.พนักงานการเดินรถ 5 (นายสถานี) 98 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ทางวิชาบริหารธุรกิจ ทีมีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

4.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานกั้นถนนฯ) 9 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
5.พนักงานขบวนรถ 2 (พนักงานห้ามล้อ) 5 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

6.พนักงานการเดินรถ 2 (พนักงานคุมประแจฯ) 3 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

สังกัดฝ่ายการช่างกล
7.วิศวกร 6 (วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมเครื่องกล (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
8.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 19 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

9.วิศวกร 6 (วิศวกรรมอุตสาหรการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล) 1 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมเครื่องกล (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

10.วิศวกร 6 (วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 2 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

11.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) 28 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
12.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรมสื่อสาร) 9 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า (ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)

13.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชื่อม หรือช่างอุตสาหกรรม) 26 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างยนต์ หรือช่างวิทยุ หรือช่างกลโรงงาน หรือช่างเชือม หรือช่างอุตสาหกรรม (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัคร)

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
14.วิศวกร 6 (วิศวกรรมโยธา) 5 อัตรา
-ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า (ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบภาคสัมภาษณ์)

15.พนักงานเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้าง) 4 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือช่างสํารวจ (ได้รับอนุมัติสําเร็จการศึกษา ก่อนวันปิดรับสมัคร)

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 15-28 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"