กองระบาดวิทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

กองระบาดวิทยรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564

ผู้ประสานงานโครงการ 5 อัตรา
-สัญชาติไทย
-ชายหรือหญิง อายุไม่น้อยกว่า 25 ปีบริบูรณ์ ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และสาธารณสุข
-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Microsoft Office และการใช้ Internet ได้ เป็นอย่างดี
-สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้ สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี หากมีคะแนนการสอบ TOEIC, TOFEL, IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีความรับผิดชอบงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี
-มีประสบการณ์ทำงาน และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
-มีภูมิลำเนา/พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นำร่อง จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 4 ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 3900 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ Email [email protected] รับสมัครวันที่ 31 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2564

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"