กรมการขนส่งทางบก รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 8 อัตรา

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 1-12 มีนาคม 2564

ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง) จำนวน 8 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติหั่วไป
-มีสัญชาติไทย
-มือายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
-ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
-ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟื้นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
-ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
-ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษหรือเป็นผู้พันโทษมาแล้วเกินห้าปี
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลตออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

การรับสมัครงาน
สมัครออนไลน์ รับสมัครวันที่ 1-12 มีนาคม 2564

ประกาศรับสมัคร ลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"