กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงาน 24 อัตรา

กรมควบคุมโรค รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 24 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, สาขาวิชาแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเกษตรศาสตร์, สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์, สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย, สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศษฐศาสตร์สาธารณสุข

2.นักจัดการงานทั่วไป 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

3.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

4.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

6.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ, สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

7.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

8.นักเทคโนโลยีสุขภาพและนวัตกรรม (ปริญญาโท) 1 อัตรา
ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
*สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
-สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
-สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หรือ
*สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง ดังนี้
-ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
-ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
-ทางการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างประเทศ
-ทางนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ
-ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ
-ทางเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม
-ทางธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
-ทางการจัดการนวัตกรรม
-ทางการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
-ทางการจัดการนวัตกรรมเชิงบูรณาการ
-ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
-ทางการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
-ทางการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม

9.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 9 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

10.นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ddc.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 25 มีนาคม – 10 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"