กรมการข้าว รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา

กรมการข้าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา รับสมัครวันที่ 4-8 กันยายน 2566

ประกาศกรมการข้าว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

2.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

3.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางพาณิชยการ

4.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

5.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

6.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรองแล้ว

7.เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

8.เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

9.ช่างเครื่องกล 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง สาขาวิชาช่างยนต์

10.นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเทคนิค สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาโยธา

11.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจที่ได้ศึกษาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

12.นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://ricethailand.thaijobjob.com/ รับสมัครวันที่ 4-8 กันยายน 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"