กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 2 อัตรา รับสมัครวันที่ 25 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารโครงการ ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสือ 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word, PowerPoint ได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ  Web browser ได้
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

2.ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารโครงการ ฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนสังคม 1 อัตรา
-มีสัญชาติไทย
-การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือปฏิบัติงานในวันหยุดได้
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office Word, PowerPoint ได้
-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Teams และ  Web browser ได้
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ งานทรัพยากรบุคคล เลขที่ 388 อาคารเอส.พี. (ไอบีเอ็ม) อาคารบี ชั้น 6 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รับสมัครวันที่ 25 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"