กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน 8 อัตรา รับสมัครวันที่ 11-17 มกราคม 2566

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่

2.เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

3.นายช่าง CCTV 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
-เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าท

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รับสมัครวันที่ 11-17 มกราคม 2566

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"