กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 27 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 อัตรา รับสมัครบัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ส่วนกลาง
1.เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

2.นิติกร 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา สาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกหรือโท) หรือ วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ทุกสาขาวิชา หรือวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน ทุกสาขาวิชา
ขมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบโต้ จดหมาย แปลเอกสาร และติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ(โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)
-สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น หรือโปรแกรมอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่วนภูมิภาค
4.นักจิตวิทยา (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก หรือจิตวิทยาแนะแนว
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการให้คำปรึกษา หรือ ด้านการทำงานกับเด็ก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

5.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (จังหวัดกาญจนบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

6.นักจิตวิทยา (จังหวัดกำแพงเพชร) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา หรือ จิตวิทยาคลินิก

7.เจ้าหน้าที่ธุรการ (จังหวัดเชียงราย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

8.พี่เลี้ยง (จังหวัดนครพนม) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)

9.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (จังหวัดนครสวรรค์) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

10.นักพัฒนาสังคม (จังหวัดนนทบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาสังคม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

11.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดบุรีรัมย์) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

12.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์การด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

13.พี่เลี้ยง (จังหวัดปัตตานี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

14.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดเพชรบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

15.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดร้อยเอ็ด) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-มีประสบการณ์การด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

16.นักจิตวิทยา (จังหวัดราชบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

17.นักพัฒนาสังคม (จังหวัดเลย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชนไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

18.พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (จังหวัดศรีสะเกษ) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาชุมชน หรือนิติศาสตร์
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 2 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

19.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดสงขลา) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-มีประสบการณ์การด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

20.นักจิตวิทยา (จังหวัดอุบลราชธานี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

21.พนักงานบริการ (จังหวัดอุดรธานี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

22.นักสังคมสงเคราะห์ (จังหวัดนนทบุรี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
-มีประสบการณ์การด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

23.พี่เลี้ยง (จังหวัดหนองคาย) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน)
-อายุ 25 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์การทำงานด้านการดูแลผู้รับการสงเคราะห์ ที่เป็นเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

24.พี่เลี้ยง (จังหวัดปทุมธานี) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน (การศึกษานอกโรงเรียน) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา (โดยให้รับอัตราค่าตอบแทนของวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย)
-เพศหญิง
-อายุ 23 ปี ขึ้นไป

25.นักจิตวิทยา (จังหวัดระยอง) 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก

26.พี่เลี้ยง (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 2 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
-เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
-มีประสบการณ์การทำงานด้านเด็ก ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร)

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครบัดนี้ถึง 2 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"