กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ 15 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดยวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาบริหารัฐกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

4.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

5.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

6.พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

7.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชกรรมทุสาขาวิชา

8.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

9.พี่เลี้ย 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

10.พี่เลี้ยง 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

11.พี่เลี้ยง 3 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า

12.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา
-ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ทุกสาขาวิชา

การรับสมัครงาน
ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) รับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"