กรมธนารักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง 42 อัตรา

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 42 อัตรา รับสมัครวันที่ 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 4 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

2.วิศวกรสำรวจ 5 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมชลประทาน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
-ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ หรือ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

5.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

6.มัณฑนากร 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ทางการออกแบบภายใน หรือ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

7.นายช่างสำรวจ 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาโยธา หรือ
สาขาวิชาสำรวจ หรือ
สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

8.นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

9.ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือ
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ
สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือ
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือ
สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือ
สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

10.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

11.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
สาขาวิชาการบัญชี หรือ
สาขาวิชาการตลาด หรือ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือ
สาขาวิชาเลขานุการ หรือ
สาขาวิชาการขาย หรือ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

12.เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

13.เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

14.พนักงานขับรถยนต์ 5 อัตรา
-ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป (ป.6 ขึ้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

การรับสมัครงาน
สมัครทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครวันที่ 8 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครลิงค์สำหรับสมัคร


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"